Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ข่าวกิจกรรม

     

 

     คณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณได้ทำการจัดอบรมเตรียมการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Team เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและคณะครูอาจารย์ ในช่วงที่เชื้อไวรัส COVID-19 กำลังระบาด การอบรมนี้ได้จัดขึ้น 2 รอบ โดยรอบที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และรอบที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เพื่อรักษาระยะห่างระหว่างตัวเองและผู้อื่นหรือ Social Distancing ป้องกันไม่ให้ไวรัสขยายวงกว้าง