Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ข่าวกิจกรรม

 

กำหนดการสอบปลายภาค 2/2562 ภาคบ่าย(ตารางสอบ) 

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณได้จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2562  ของนักศึกษาภาคบ่าย โดย กำหนดสอบในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 28 - 29 มีนาคม 2563 นี้

     ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามกฏระเบียบ ตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

 

     1. ให้นักศึกษาติดต่อรับบัตรเข้าห้องสอบที่ห้องฝ่ายธุรการ - การเงิน พร้อมชำระค่าใช้จ่ายคงค้าง

     2. แสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชนต่ออาจารย์ผู้คุมห้องสอบ

     3. แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาของทางวิทยาลัยฯ อย่างถูกต้องตามระเบียบเรียบร้อย

     4. ให้นักศึกษาเข้าสอบตรงตามวัน เวลา ที่กำหนด

 

     หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อกฏระเบียบที่ทางวิทยาลัยฯ กำหนด ทางวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้