Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ข่าวกิจกรรม

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2562 

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 9-11 มกราคม 2563

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ  จังหวัดชัยภูมิ

             วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 9-11 มกราคม 2563 ซึ่งได้เข้าร่วมทั้งแข่งขันทั้งหมด 16 รายการ ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาบัญชีและสาขาการตลาด

โดยสรุปผลการแข่งขัน ดังนี้

- รางวัลเหรียญทองจำนวน 6 รายการ

- รางวัลเหรียญเงินจำนวน 3 รายการ

- รางวัลเหรียญทองแดงจำนวน 3 รายการ

รวมทั้งหมด 12 รายการ

 

 

สรุปผลแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2562  

ที่

รายการ

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ชื่อนักศึกษา

ระดับ

สรุปผลแข่งขัน

1.

ทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft office Excel กับงานบัญชี ระดับปวช. ประเภททีม

อ.นาถฤดี ยมกวาง

1.นางสาวนิจจารีย์ ไชยเลิศ

2.นางสาวบอนนี่ จำปาโท

ปวช.2

เหรียญทอง

2.

ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC 2020  ระดับปวช. ประเภทเดี่ยว

อ.กุลเดช  เชื้อพหล

นายภัชรพล แสนหวัง

ปวช.2

เหรียญทอง

3.

ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC 2018  ระดับปวส. ประเภทเดี่ยว

อ.กุลเดช  เชื้อพหล

นางสาวจริยา ปรือทอง

ปวส.1

เหรียญทอง

4.

ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS 6 ระดับ ปวช. ประเภทเดี่ยว

อ.อภิญพร ขันจันทา

นายณัฐกร  ทะนุจันทร์

ปวช.2

เหรียญทอง

5.

ทักษะการเขียนโปรแกรม Microsoft Office Excel 2016 ประยุกต์ ระดับ ปวส. ประเภทเดี่ยว

อ.อทิตยา ปานแดงสุก

นางสาวจันทร์ธิมา อินเพ็ญ

ปวส.1

เหรียญทอง

6.

การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมประเภทชุดควบคุมเครือข่าย อินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน IOT ระดับ ปวส. ประเภททีม

อ.กาญจนชัย ณ เชียงใหม่

1.นางสาวมนัสนันท์ จารุสิน

2.นางสาวลลิตา อุทพันธ์

ปวส.1

เหรียญทอง

7.

ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel ประยุกต์ ระดับ ปวส. ประเภทเดี่ยว

อ.อทิตยา ปานแดงสุก

นางสาววิภารัตน์ จันทะเวช

ปวส.1

เหรียญเงิน

8.

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับปวช. ประเภทเดี่ยว

อ.ดวงฤดี สุวะไกร

นางสาวเบญญาภา วิเศษชาติ

 

ปวช.1

เหรียญเงิน

9

การประกวดคัดไทย ระดับปวช. ประเภทเดี่ยว

อ.สมศรี นนทสิงห์

นางสาวสุกัญญา แสนทอง

ปวช.1

เหรียญเงิน

10.

ทักษะการสร้างเว็บเพจ Dreamweaver CC2020 ระดับ ปวช. ประเภทเดี่ยว

อ.ภาคภูมิ สังขพิทักษ์

นางสาวธนาภา วงศ์กฤษณ์

ปวช.2

เหรียญทองแดง

11.

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวส. ประเภทเดี่ยว

อ.ดวงฤดี สุวะไกร

นางสาวอำพร พร้อมสุข

ปวส.1

เหรียญทองแดง

12.

ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับ ปวช. ประเภทเดี่ยว

อ.กุลเดช เชื้อพหล

นายนัทธมน มนเทียร

ปวช.2

เหรียญทองแดง