Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับนักศึกษาปวส.ปีที่ 2 และปวช.ปีที่ 3 ให้เตรียมเอกสารมาแนบใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  ดังต่อไปนี้

  

เอกสารที่ต้องแนบส่ง

1.ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 แผ่น (รับได้ที่วิทยาลัย)

2.สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม จำนวน 1 แผ่น

3.รูปถ่ายสี 1 นิ้ว จำนวน 4 แผ่น(ชุดนักศึกษาตามระเบียบของวิทยาลัย)

4.สำเนาบัตรประชาชน นักศึกษา บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวนอย่างละ 1 แผ่น

5.สำเนาทะเบียนบ้าน นักศึกษา บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวนอย่างละ 1 แผ่น

 

ที่อยู่ส่งเอกสาร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ  93 ม.10 ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

 

  045-524529

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

@evcamnat