Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ข่าวกิจกรรม

 

 

     การคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้มีการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาในสถานศึกษา และจัดให้มีเวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องใบคำ  โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย