Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ข่าวกิจกรรม

 

      ขอขอบคุณ ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ดร.ภรพิพัด มูลไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ

      วิทยากรโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคตะวันออเฉียงเหนือ กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ