Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

โครงการครู2557

โครงการประจำปีการศึกษา 2557

 

ชื่อโครงการ

อาจารย์

หมายเหตุ

1.      โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

อาจารย์นาถฤดี  ยมกวาง

Download

2.      โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ1 

อาจารย์นาถฤดี  ยมกวาง

Download

3.      โครงการนิเทศการสอนครูผู้สอน

อาจารย์นาถฤดี  ยมกวาง

Download

4.      โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักนักศึกษา 

อาจารย์นาถฤดี  ยมกวาง

Download

5.      โครงการฝึกงานนักเรียน ประจำปี 

อาจารย์นาถฤดี  ยมกวาง

Download

6.      โครงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 

อาจารย์นาถฤดี  ยมกวาง

Download

7.      โครงการวิชาการ 

อาจารย์นาถฤดี  ยมกวาง

Download

8.      โครงการสอนซ่อมเสริมรายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนต่ำ 

อาจารย์นาถฤดี  ยมกวาง

Download

9.      โครงการนิเทศการสอนครูผู้สอน  

อาจารย์สมคิด  นามสิงห์ษา

Download

10.  โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักนักศึกษา 

อาจารย์สมคิด  นามสิงห์ษา

Download

11.  โครงการฝึกงานนักเรียน ประจำปี

อาจารย์สมคิด  นามสิงห์ษา

Download

12.  โครงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 

อาจารย์สมคิด  นามสิงห์ษา

Download

13.  โครงการสอนซ่อมเสริมรายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนต่ำ

อาจารย์สมคิด  นามสิงห์ษา

Download

14.  โครงการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

อาจารย์สุคนธนาค  ณ  เชียงใหม่

Download

15.  โครงการถังขยะ

อาจารย์สุคนธนาค  ณ  เชียงใหม่

Download

16.  เศรษฐกิจพอเพียง 

อาจารย์สุคนธนาค  ณ  เชียงใหม่

Download

17.  โครงการ

อาจารย์สุคนธนาค  ณ  เชียงใหม่

Download

18.  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

อาจารย์อทิตยา  ปานแดงสุข

Download

19.  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ1 

อาจารย์อทิตยา  ปานแดงสุข

Download

20.  โครงการ-วิชาการ 

อาจารย์อทิตยา  ปานแดงสุข

Download

21.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในวิทยาลัย

อาจารย์อรรถวัฒน์  ทองเงา

Download

22.  โครงการค่ายอาสา เทอม 1 ปี 2557

อาจารย์กาญจนชัย  ณ  เชียงใหม่

Download

23.  โครงการค่ายอาสา เทอม 2 ปี 2557

อาจารย์กาญจนชัย  ณ  เชียงใหม่

Download

24.  โครงการศูนย์บริการวิชาชีพ เทอม 2 ปี 2557

อาจารย์กาญจนชัย  ณ  เชียงใหม่

Download

25.  โครงการการใช้ระบบห้องสมุด

อาจารย์กาญจนชัย  ณ  เชียงใหม่

Download

26.  โครงการ Big Cleaning Day

อาจารย์กาญจนชัย  ณ  เชียงใหม่

Download

27.  โครงการส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ระบบนิเวศหนองน้ำของวิทยาลัยฯ

อาจารย์กาญจนชัย  ณ  เชียงใหม่

Download

28.  โครงการกิจกรรมเอกวรรณฟุตซอลคัพ

อาจารย์สุภารัตน์  ยาละศรี

Download

29.  โครงการกีฬา 3 สถาบัน ประจำปี 2557

อาจารย์สุภารัตน์  ยาละศรี

Download

30.  โครงการกีฬาสีภายในเอกวรรณ-ปี2557

อาจารย์สุภารัตน์  ยาละศรี

Download

31.  โครงการเต้นเพื่อสุขภาพ

อาจารย์สุภารัตน์  ยาละศรี

Download

32.  โครงการรับน้องใหม่เอกวรรณ

อาจารย์สุภารัตน์  ยาละศรี

Download

33.  โครงการวันแม่

อาจารย์สุภารัตน์  ยาละศรี

Download